Hai thành viên Ethereum Foundation tiết lộ đang làm cố vấn cho EigenLayer

Hai thành viên Ethereum Foundation tiết lộ đang làm cố vấn cho EigenLayer

Hai nhà nghiên cứu của Ethereum Foundation là Justin Drake và Dankrad Feist tiết lộ rằng họ đã nhận token EIGEN để trở thành cố vấn cho EigenLayer. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *