Hội thảo khoa học đề tài “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới – Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”

Sáng 21/5, Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Đề tài “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới – Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, nguyên Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Văn Giảng, nguyên Ủy viên UBKT Trung ương; Cao Văn Thống, nguyên Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương…

Quang cảnh Hội thảo.

Theo báo cáo tổng hợp tại Hội thảo, công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một bộ phận quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Qua gần 40 năm đổi mới, công tác này đã đạt được nhiều kết quả, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, vào thành công chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Nội dung công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng bao gồm: Ban hành, sửa đổi bổ sung chủ trương, chiến lược, chính sách; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phát hiện, xử lý vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên…

Nhìn chung các cơ quan Đảng Trung ương đã thực hiện tốt việc tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đã bám sát nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để chủ động tham mưu sát, đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Việc tham mưu ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới việc đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng không chỉ tập trung vào phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, mà còn tập trung tham mưu phát hiện sơ hở trong chính sách nhằm phòng ngừa từ sớm, loại bỏ nguyên nhân, nguồn gốc của vi phạm, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

GS.TS Mạch Quang Thắng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Phương pháp, hình thức tham mưu có lúc, có nơi chưa đảm bảo khoa học, chặt chẽ, việc chuẩn bị đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu kịp thời; chưa đảm bảo được tính khách quan, chưa tạo ra được sự thống nhất, thông suốt giữa các cơ quan và từ Trung ương xuống địa phương…

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đánh giá Đề tài đã được thực hiện công phu, nghiêm túc, chỉ ra một số hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục trong công tác tham mưu về lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tuy nhiên, Đề tài cần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện kết quả đóng góp vào việc thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bổ sung hình thức tham mưu, nêu rõ trách nhiệm của từng ban Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, nguyên Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, nguyên Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Đồng thời đề nghị Tổ biên tập bổ sung, hoàn chỉnh Đề tài; các đại biểu tiếp tục có thêm ý kiến để Đề tài hoàn thiện hơn, đóng góp hiệu quả trong công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng./.

Mạnh Tiến – Cổng TTĐT Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Nguồn: https://ubkttw.vn/danh-muc/tin-tuc-thoi-su/hoi-thao-khoa-hoc-de-tai-cong-tac-tham-muu-cua-cac-co-quan-dang-trung-uong-tren-linh-vuc-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-l.html

The post Hội thảo khoa học đề tài “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới – Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” first appeared on Vietnam.vn.

Mục nhập này đã được đăng trong world. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *